De kerstvakantie is voor scholieren bij uitstek de periode om knopen door te hakken in het studiekeuzeproces. In de kerstvakantie heb je de tijd om de laatste dingen te overwegen, om met je ouders over financiën te praten en om de laatste online checks te doen. Op het eerste gezicht lijken hogeronderwijsinstellingen in die periode vooral vakantie te vieren. Hiermee missen ze wellicht een unieke kans om goede studenten een laatste antwoord een laatste bevestiging of een laatste duwtje in de goede richting te geven om op die manier de scholier te overtuigen van een keuze voor een opleiding aan jouw hogeschool of universiteit.

Het proces van het kiezen van een studie

Zelfonderzoek, online oriëntatie, het bezoeken van open dagen en de plaats van studie, meeloopdagen…….hoe beter je je voorbereidt, hoe beter kun je een keuze maken. De uiteindelijke keuze wordt echter veelal gedaan op onderbuikgevoel: “past deze instelling bij mij, voel ik me er thuis en gaan ze me helpen om de eindstreep te halen?”.

Uit onderzoek van SURF en diverse universiteiten blijkt dat er een aantoonbare correlatie is tussen een gedegen voorbereiding en studiesucces. Aanstaande studenten die zich goed voorbereiden op hun keuze voor een opleiding en instituut maken dus meer kans om die studie ook af te maken.

Juist kiezen steeds belangrijker

Het maken van de juiste keuze voor een vervolgopleiding wordt door de invoering van het sociaal leenstelsel en het bindend studieadvies steeds belangrijker. Onder invloed van de studiekeuzecheck, vervroegt het moment van aanmelden naar 1 mei. Een numerus fixus door middel van gewogen loting of decentrale selectie vervroegt het moment verder naar 15 januari. Het gericht toelaten van studenten draagt namelijk significant bij aan het studiesucces. Aangezien instellingen worden “afgerekend” op studenten die een opleiding succesvol afronden, kunnen we de student die zich goed voorbereid dus de goede student noemen.

Onderzoeksvraag: lopen instellingen een cruciale kans mis?

Hogeschool Rotterdam en NosCura hebben de handen ineen geslagen om de hypothese uit de inleiding te onderzoeken. Is er inderdaad een mismatch in de kerstvakantie tussen de studiekeuze gerelateerde acties van de scholieren en die van de hogescholen op social media?

In het kader van het vak onderzoeksvaardigheden hebben hoofddocent Komala Mazerant en haar onderzoekscollega’s een opdracht uitgezet bij studenten van de opleiding communicatie, aan Hogeschool Rotterdam. Ze hebben gedurende een aantal weken met behulp van online monitoringtool OBI4wan gewerkt aan een analyse van bovenstaande casus, waarbij ze zich hebben beperkt tot een vijftal HBO-instellingen uit de randstad.

De opdrachtomschrijving voor de studenten: “Schrijf een advies hoe hogescholen content kunnen inzetten op social media gedurende de kerstvakantie, gebaseerd op het huidige gedrag van scholieren/studenten en de hogescholen zelf.” In dit onderzoek hebben we ons gericht op de volgende hogescholen:

  • Hogeschool Utrecht
  • Hogeschool van Amsterdam
  • Hogeschool Rotterdam
  • Hogeschool Inholland
  • De Haagse Hogeschool

Aanpak

Om te controleren of de kerstperiode gebruikt wordt voor een online zoektocht naar een opleiding hebben we in OBI4wan een zoekopdracht uitgevoerd met termen die te maken hebben met het studiekeuzeproces. Uit onderstaande beeld is op te maken dat studiekeuze inderdaad een onderwerp is.


De studenten hebben vervolgens zoekopdrachten gemaakt voor de vijf hogescholen waarbij de naam van een instelling (in alle mogelijke variaties) wordt gecombineerd met de termen die te maken hebben met het studiekeuzeproces.

Hiermee haal je dus alle berichten op die door of over een hogeschool zijn geplaatst én die te maken hebben met het proces van het kiezen van een vervolgopleiding.

Door de zoekopdrachten gelijkvormig te maken verkrijgen de studenten vijf vergelijkbare datasets. Vervolgens worden de sets bijeengevoegd om de totale activiteit van de hogescholen in de periode rondom de kerstvakantie te kunnen analyseren. De individuele sets kunnen op een later moment gebruikt worden voor een vergelijkende analyse.

Naast deze kwantitatieve aanpak hebben de studenten een kwalitatieve analyse gemaakt van de Facebook berichten van de hogescholen tijdens de kerstvakantie.

Kwantitatieve analyse

Als je de zoekopdrachten uitvoert voor de vijf gekozen hogescholen bij elkaar opgeteld, zien we in de periode 1 december (2016) tot 1 februari (2017) het volgende beeld ontstaan:


Het eerste dat opvalt is de piek op 9 en 10 december. Uit nader inzoomen op de data blijkt dat het gaat om de open dag van Hogeschool Rotterdam. De tweede piek rond 18 januari betreft de verkiezingen van docenten van het jaar.

Verder valt op dat in de weekenden veel minder activiteit is dan op weekdagen en lijkt het erop dat in de aanloop naar kerst, tijdens kerst en ook de week tussen kerst en oud en nieuw erg weinig activiteit te zien is. Pas op 3 januari (een dinsdag) trekt het weer een beetje aan.

Om een duidelijker beeld te krijgen zoomen we in om de periode 23 december 2016 tot en met zondag 7 januari 2017 (de voor het voortgezet onderwijs vastgestelde kerstvakantie). De grafiek laat dan dit beeld zien:

Meer dan de helft van de studiekeuze gerelateerde berichten in de gekozen periode wordt geplaatst op de websites. We kunnen ervan uitgaan dat het hier gaat om content die geplaatst is door de instellingen zelf, aangezien de websites geen mogelijkheid bieden om vragen te stellen op de websites zelf.

Als we kijken naar het soort content zien we dat de statusupdate bovenaan staat: een hogeschool of persoon plaats een bericht op een van de kanalen. Tweede in de lijst is de retweet, derde de link (een bericht bevat een link). Daarna volgt de comment: er zijn 45 comment geplaatst op alle berichten in de gekozen periode. Dat kan door een instelling zelf zijn gedaan maar ook door een vragensteller.

Kwalitatieve analyse: interactie door de hogescholen op Facebook

Om een betere indruk te krijgen van die interactie hebben de studenten niet alleen een kwantitatieve analyse gedaan maar ook een kwalitatieve. “Op welke manier besteden hogescholen aandacht aan studiekeuze in de kerstvakantie?”

We beperken ons hier in de kwalitatieve analyse tot de openbare Facebook berichten van de instellingen en de interactie die op basis daarvan plaatsvindt in de kerstvakantie (23 december 2016 t/m 7 januari 2017).

De Hogeschool Rotterdam heeft op 23 december op de Facebook pagina het volgende bericht geplaatst.

Op de Facebookpagina van de Hogeschool Utrecht geen studiekeuze gerelateerde posts, wel een nieuwjaarswens en een aantal andere posts. De interactie die plaatsvindt is voornamelijk gevoerd door huidige studenten onderling (als comments onder een post over bijvoorbeeld een foodcourt-in-aanbouw).

De HvA heeft op 29 december een blog van Bas Derksen over zijn studiekeuzeproces op de Facebookpagina geplaatst. De post doet het bijzonder goed en zorgt voor veel engagement. Het zijn vooral mensen die iemand anders taggen in een comment die er voor zorgen dat de post goed gedeeld wordt.

Volgens ons een heel doeltreffende manier om aandacht te geven aan het studiekeuzeproces: uit de eerste hand. Opvallend is dat de auteur zelf wel ingaat op de opmerkingen (en vragen) maar dat de HvA zelf zich niet mengt in de comments. Een gemiste kans wat mij betreft.

De Haagse Hogeschool heeft op haar eigen Facebookpagina in de week tussen kerst en oud en nieuw geen eigen posts geplaatst. Opvallend is dat er een zaak speelt waar de hogeschool niet op is ingegaan. Het betreft een opmerking over het wel of niet plaatsen van een kerstboom in De Haagse Hogeschool waarmee de hogeschool in een discussie over vrijheid van godsdienst en meningsuiting wordt getrokken. Het kan een strategische beslissing zijn om niet in de discussie te participeren, het kan er echter ook op wijzen dat er geen webcare is geweest in deze periode.

Op de Facebookpagina van Hogeschool Inholland is geen activiteit te bespeuren tussen kerst en oud en nieuw.

Conclusie

Het maken van een keuze voor een opleiding verschuift steeds meer naar de eerste maanden van een kalenderjaar. Vakantieperiode’s vormen een natuurlijk moment van relatieve rust waarin een aankomend student de laatste overwegingen (zeker ook de financiële) kan overleggen met ouders. Het is daarmee aannemelijk dat de kerstvakantie een belangrijk moment is geworden in het studiekeuzeproces en dat het een steeds belangrijker moment zal gaan worden.

De analyse van de activiteiten in de kerstvakantie 2016-2017 laat zien dat de instellingen geen tot weinig eigen content plaatsen, zeker geen voor de studiekeuze relevante content. Daar waar dat wel gebeurt (HvA) wordt deze content goed opgepikt. Ook laat de analyse zien dat geen van de in dit onderzoek betrokken hogescholen erg actief is geweest op het gebied van webcare: het beantwoorden van vragen en het inhaken op relevante activiteit door studiezoekers. Aangezien alle hogescholen buiten de kerstvakantie zowel contentcreatie als webcare activiteit vertonen moeten we hieruit concluderen dat de hogescholen “dicht” zijn.

De in dit hogescholen die we in dit onderzoek hebben bekeken laten duidelijk kansen liggen op het aanbieden van relevante content. We denken dat er veel te winnen is door in de kerstvakantie gericht actief te zijn voor deze belangrijke groep: de goede aankomende studenten.