Waarom praktijkgericht onderzoek zich beter leent voor contentcreatie

Waarom praktijkgericht onderzoek zich beter leent voor contentcreatie

In deze post stel ik dat (Nederlandse) hogescholen een veel betere uitgangspositie hebben om online te communiceren over het door hen uitgevoerde onderzoek dan universiteiten. Het onderzoek is begrijpelijker, bereikt potentieel een veel grotere doelgroep en de maatschappelijke relevantie is veel beter uit te leggen. Om tot bovenstaande conclusie te komen ga ik in op de verschillende soorten onderzoek, op de verschillende doelgroepen en op de maatschappelijke relevantie. Met de stap naar contentcreatie sluit ik deze polst vervolgens af.

Verschillende soorten onderzoek

Bij Nederlandse hogescholen, universiteiten, instituten en bedrijven wordt onderzoek verricht. Onderzoek kan worden verdeeld in de volgende typen:

  • Fundamenteel onderzoek, waarbij de onderzoeksvraag gericht is op het onderzoeken van een theoretisch probleem;
  • Toegepast onderzoek, waarbij de onderzoeksvraag is ontleend aan de praktijk maar waarbij het onderzoek geen specifiek probleem op hoeft te lossen;
  • Praktijkgericht onderzoek, waarbij de onderzoeksvraag door bedrijven of instellingen is geformuleerd, gericht op het oplossen van een maatschappelijk vraagstuk of een uitdaging van een bedrijf of instelling.

Van oudsher wordt fundamenteel en toegepast onderzoek uitgevoerd aan een universiteit. Praktijkgericht onderzoek wordt gedaan binnen een bedrijf of in samenwerking met een universiteit. De laatste jaren is praktijkgericht onderzoek in toenemende mate bij hogescholen ondergebracht. De aard van hogescholen en een gelijktrekking van Bachelor- en Masteronderwijs in Europa ligt hieraan ten grondslag.

Praktijkgericht onderzoek staat dichter bij de maatschappij

Bij praktijkgericht onderzoek wordt dus onderzoek gedaan naar het oplossen van issues in de maatschappij of industrie. Aangezien de industrie (vrijwel) altijd draait om producten en diensten voor consumenten en andere instellingen kunnen we stellen dat praktijkgericht onderzoek veel dichter bij consumenten staat dan fundamenteel en toegepast onderzoek.

Door herkenbaarheid een grotere doelgroep: meer engagement

Minder dan 30% van de Nederlandse bevolking tussen 15 en 75 jaar is hoogopgeleid (Compendium voor de leefomgeving van Rijksoverheid). Wetenschappelijke publicaties zullen de meerderheid van de bevolking niet bereiken, tenzij ze geduid worden door wetenschapsjournalisten of populair wetenschappelijke publicaties. Omdat onderwerpen van praktijkgericht onderzoek dichter bij de belevingswereld in de maatschappij komen is het aannemelijker dat die onderwerpen persoonlijker herkend en voelbaar worden. 75% van de bevolking zal dus meer feeling hebben met de onderwerpen van praktijkgericht onderzoek. Ze zullen zelfs herkennen dat ze zelf onderdeel zijn van de vraag die geleid heeft tot het stellen van de onderzoeksvraag. Hierdoor is men potentieel veel meer betrokken bij de potentiële oplossing en zullen ze meer open staan voor communicatie over een onderwerp. Betrokkenheid (engagement) leidt tot interactie en participeren in een (online) discussie.

Van engagement naar contentcreatie

Hogescholen in Nederland beschikken dus over een potentieel grote bron van verhalen. Het is de kunst om de maatschappelijke vraag te koppelen aan het aanbod van praktijkgericht onderzoek en niet te vervallen in eeuwenoude communicatie-val van het zenden van verhalen zonder een haakje in de maatschappij. Ik ben er van overtuigd dat die haakjes (makkelijk) te vinden zijn in de reden waarom de onderzoeksvraag überhaupt gesteld is. Het bedrijf of instelling heeft een onderzoeksvraag immers niet voor niets neergelegd bij een hogeschool: er was iets aan de hand in de maatschappij dat de moeite waard was om op te lossen. Veel vaker dan bij universitair onderzoek het geval is, zal het haakje bij de opdracht geleverd zijn.

Haakje: Obesitas in Haagse Schilderswijk

In de Haagse Schilderswijk bleek het aantal mensen met obesitas relatief hoger te liggen dan in andere delen van Den Haag en Nederland. De Haagse Hogeschool, lectoraat Gezonde Leefstijl in een Stimulerende Omgeving, heeft in opdracht van de gemeente Den Haag een onderzoek uitgevoerd naar de Gymzaal van de toekomst, ook in het Haagse basisonderwijs. De resultaten hebben rechtstreeks invloed gehad op de samenleving, bijvoorbeeld op het welzijn van kinderen. Dit leverde de volgende content op

Praktijkgericht = visueel?

Communicatie over onderzoek begint vaak bij een situatieschets en een probleemstelling. Hoe concreter die zijn (en dat is bij praktijkgericht onderzoek zo) hoe groter de kans dat er situaties gevonden kunnen worden die concreet waarneembaar zijn in de maatschappij: je kunt er je een voorstelling van maken. Sterker nog: de kans is groter dat je er een foto van kunt nemen, een video of een infographic van kunt maken. Beelden zeggen nog steeds meer dan woorden dus als we visueel kunnen communiceren moeten we dat zeker doen.

Om de proef op de som te nemen ben ik gaan zoeken in de HBO kennisbank van Surf. Hierin is veel van het openbaar toegankelijke onderzoek dat is uitgevoerd aan Nederlandse hogescholen te vinden. Publicaties zijn veelal van afstudeerders maar door een filtermogelijkheid is vrij eenvoudig het onderzoek dat gepubliceerd is in erkende tijdschriften te vinden. Zo kwam ik op een publicatie in een themanummer organisatiecoaching over spelsimulatie in organisaties voor het begeleiden van complexe systemen, uitgevoerd bij het kenniscentrum talentontwikkeling aan de Hogeschool Rotterdam. In het artikel wordt de vraag beantwoord hoe organisatiecoaches door het werken met een spelsimulatie kunnen bijdragen aan reflexiviteit in het participeren in complexe sociale systemen, en daarmee wellicht aan praktische wijsheid. Aan de hand van een casus (The New Commons Game) worden de inzichten vergaard. Hierbij wordt foto- en videomateriaal gegenereerd.

Ondanks dat er geen tastbare producten worden gegenereerd en onderzoeksvraag globaal is en blijft is de situatie herkenbaar. Bijna iedereen werkt immers samen in een of meerdere organisaties en we zien ook allemaal dat dat niet altijd even makkelijk is. Als het doen van een spel het samenwerken makkelijker maakt, is dat snel naar onze eigen realiteit te vertalen.

Kaarten die gebruikt worden in het New Commons Game spel

Kaarten die gebruikt worden in het New Commons Game spel

 

 

 

 

 

Naast bovenstaande kaarten, die gebruikt worden in het spel, is het mogelijk om van een herkenbare samenwerk-situatie content te creëren. Bijvoorbeeld videomateriaal van mensen die vertellen wat ze hebben gehad aan het spelen van het spel in hun dagelijkse samenwerk-realiteit. De uitkomsten lenen zich voor infographics, met name als er een nulmeting is gedaan en de verbeteringen na een bepaalde periode kunnen worden uitgezet tegen een uitgangssituatie.

Conclusie

Leent praktijkgericht onderzoek zich beter voor contentcreatie dan fundamenteel of toegepast onderzoek? Ik meen van wel omdat de afstand tussen de maatschappij en praktijkgericht onderzoek simpelweg kleiner is: het is makkelijker je voor te stellen dat het onderzoek nut heeft voor jou als mens. Voorbeelden en dus content zijn herkenbaarder en omdat die content goed visueel te maken is zal de aandacht ook eerder op praktijkgericht onderzoek vallen dan op niet visuele onderzoeksresultaten, zoals bij fundamenteel bijna altijd en bij toegepast onderzoek vaak het geval is.

Ik zie ook dat op dit moment veel hogescholen in hun communicatie worstelen in met het leggen van de verbanden tussen het onderzoek dat gedaan wordt aan de hogeschool en de maatschappij. Enerzijds komt dat doordat onderzoek, en dus ook wetenschapscommunicatie, aan een hogeschool relatief nieuw is ten opzichte van een universiteit en men dus een inhaalslag te maken heeft. Van de andere kant is er wellicht ook sprake van een onderbezetting aan de kant van communicatie bij hogescholen of een te lage prioritering van communicatie over onderzoek aan HBO instellingen. Ik hoor graag jullie reactie hierop.

Meer weten over contentcreatie bij jouw instelling? Neem contact met ons op.

 

Rob Speekenbrink

Al vele jaren ontwerper van online communicatie in hart en ziel. Vindt het leuk om door te vragen en de onderste steen boven te krijgen. Ik ben dol op de benadering van online communicatie vanuit nieuwshaakjes en zoek graag met humor de grenzen op.

Geen reacties

Reageer